Sekretariatet

Saksbehandlingen:

Inkassoklagenemnda har et fast sekretariat som har en nøytral stilling i forhold til begge parter i klagesaken. Sekretariatet gir veiledning om rettstilstanden på de områder tvisten gjelder og tar imot klager.

I sekretariatet behandles sakene av en ansatt jurist. Ut fra gjeldende rett og eventuelle tidligere uttalelser i klagenemnda, søker sekretariatet å finne frem til minnelige løsninger.

Løses ikke tvisten gjennom behandlingen i sekretariatet, og klagen opprettholdes, blir den lagt frem for en nemnd på fem medlemmer. Leder av nemnda er en høyt kvalifisert jurist, nøytral i forhold til begge parter i klagesaken, og oppnevnt av forbrukersiden og inkassobransjen i fellesskap. To nemndsmedlemmer er oppnevnt av inkassobransjen, to av forbrukersiden.

Så lenge en tvist om inkassobehandlingen er til behandling i nemnda kan ingen av partene bringe den inn for de alminnelige domstoler. Tvist om hovedkravet kan likevel bringes inn for de alminnelige domstolene.

Har sekretariatet funnet at klagen åpenbart må avvises fra behandling eller at klager åpenbart ikke kan gis medhold, og klageren likevel krever saken fremlagt for nemnda, kan lederen, dersom han er enig i sekretariatets vurdering og han ikke av andre grunner finner at nemnda bør behandle saken, beslutte med endelig virkning at saken ikke skal fremlegges for nemnda.