Fremgangsmåte

 1. Hvem kan klage?
 2. Hva kan inkassoklagenemnda behandle?
 3. Inkassoklagenemnda behandler IKKE
 4. Hvordan klager du?
 5. Avvisning av klage

1. Hvem kan klage?

Dersom du har mottatt et krav mot deg som privatperson/du har pådratt deg en forpliktelse i egenskap av forbruker, kan du fremme klage til inkassoklagenemnda.

Det vil si at du ikke kan klage dersom du som næringsdrivende har mottatt et krav. Da må du henvende deg til Kredittilsynet.

2. Hva kan inkassoklagenemnda behandle?

Inkassoklagenemnda behandler klager på inkassoselskaper. Dersom du mener at inkassator har handlet i strid med god inkassoskikk, kan du klage til inkassoklagenemnda.

Det vil si at det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på.

Eksempler på handlemåte i strid med god inkassoskikk er:

 • avkreve for høyt inkassosalær
 • inndriving av krav som det er fremmet berettigede innsigelser mot
 • iverksetting av inkasso uten at det er sendt et inkassovarsel
 • registrere betalingsanmerkning på et krav det er fremmet berettigede innsigelser mot
 • krenkende personlig oppsøking
 • Å oppføre seg truende eller på annen måte utsette skyldner for urimelig påtrykk eller ulempe.

Konsekvensen for skyldneren av at selskapet har handlet i strid med god inkassoskikk, er at man ikke skal betale inndrivelseskostnadene. Det samme gjelder hvis det er gjort andre brudd på inkassoloven. Selve hovedkravet med renter bortfaller ikke.

3. Inkassoklagenemnda behandler IKKE

 • Dersom du er uenig i at du skylder selve kravet.
 • Dersom du mener at strømregningen er for stor, eller at du ikke skylder pengene du blir avkrevet for i det hele tatt (da må du ta dette direkte opp med den som har sendt deg kravet).
 • Dersom saken allerede er brakt inn for de alminnelige domstoler.
 • Dersom sakens faktiske sider ikke lar seg avklare gjennom nemndas skriftlige saksbehandling eller tvisten ikke er egnet for behandling i nemnda, kan saken avvises.

4. Hvordan klager du?

Klage til inkassoklagenemnda må være skriftlig. Klageskjema finner du her.

Du må først ha tatt opp saken med inkassoselskapet, og mottatt et endelig avslag på din klage før du kan klage til nemnda. Dokumentasjon for avslaget/klagebehandlingen i selskapet skal vedlegges klagen.

Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt. Resultatet av klagen vil i anonymisert form legges ut på nemndas nettsider.

5. Avvisning av klage?

Dette er omtalt under "saksbehandling i sekretariatet". Behandlingen i inkassoklagenemnda er kostnadsfri for skyldneren.